Právna pomoc

Poskytujem právne služby takmer vo všetkých odvetviach práva v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Poskytovaním právnych služieb je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu.
Mojím cieľom je spokojnosť klienta. Ku každému klientovi pristupujem individuálne, snažím sa riešiť daný problém komplexne, hľadám najvýhodnejšie alternatívy riešenia veci so zárukou maximálnej diskrétnosti. Vždy sa snažím prispôsobiť klientovi a poskytnúť mu kvalitnú a rýchlu právnu pomoc. Môj prístup pri riešení právneho problému sa opiera o dôkladnú znalosť činností a potrieb klientov, čo mi umožňuje promptné, vhodné a efektívne riešenie konkrétnej veci. Pri práci využívam moderné spôsoby komunikácie, ktoré znižujú náklady a urýchľujú vybavenie veci klienta ako napr. právnu pomoc on-line.
viac info